Παρακαλούμε αξιολογείστε την εταιρεία μας βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλέγοντας από την κλίμακα βαθμολόγησης το αριθμητικό στοιχείο που ανταποκρίνεται κατά την κρίση σας στο βαθμό ικανοποίησής σας.

Κλίμακα Βαθμολόγησης (0=καθόλου ικανοποιημένος, 10=απόλυτα ικανοποιημένος)
Επωνυμία Εταιρείας:

Επίπεδο παρεχόμενης ενημέρωσης / εξυπηρέτησης στον πελάτη:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ανταπόκριση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Τιμή:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Συνέπεια ανταπόκρισης στους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Συμπεριφορά προσωπικού:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Βαθμός συμμόρφωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ποιότητα απορρύπανσης:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ποιότητα σιδερώματος:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ποιότητα συσκευασίας:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Συχνότητα εντοπισμού λαθών:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Αντιμετώπιση παραπόνων:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Συνολική ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με αυτή ανταγωνιστικών εταιρειών:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Θα επαναλαμβάνατε τη συνεργασία με την εταιρεία μας;
Ναι
Όχι
Θα συστήνατε την εταιρεία μας σε άλλους;
Ναι
Όχι
Σχόλια - Παρατηρήσεις